University of the Fraser Valley: Batch 2014-2015

Students

  1. Mr. Rohit Yadav
  2. Mr. Jaiganesh B. Biradar
  3. Mr. Shaunak Vedak
  4. Mr. Sushant Kadam
  5. Mr. Chirag Soni